YARGI HARÇLARI

(1) SAYILI TARİFE

Yargı Harçları

A) Mahkeme harçları:

        (6217 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:

        14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

        konularında, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:

        Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi

        mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili

        taleplerde,

        1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde                                            27,20 TL

        2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde                                          59,30 TL

        3. (5235 sayılı kanunun 52. maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1/4/2005)

        Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve

        Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde                                                               91,10 TL

        (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya

        görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

        4. (6216 Sayılı Kanunun 75/8’inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:

           3/4/2011) Anayasa Mahkemesi’nde                                                             487,60 TL

II- Celse Harcı:

        (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

        1. Sulh mahkemeleri:

        a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan

        (33,40 TL)’den aşağı olmamak üzere                                                          (Binde 2,27)

        b) Belli bir değer bulunmayan davalarda                                                          33,40 TL

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (59,30 TL)’den az olmamak

    üzere                                                                                                               (Binde 2,27)

III- Karar ve ilam harcı:

        1. Nispi harç:

        a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi

        halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden         (Binde 68,31)

        (6518 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük: 19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük: 09/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 51’inci maddesi ile değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

        b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine

        dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                  (Binde 11,38)

        c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler

        (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)                                          (Binde 4,55)

        d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)  (Binde 11,38)

        e) (5235 sayılı Kanunun 52’nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/4/2005)

        Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

        f) (5582 sayılı Kanunun 32’nci maddesi ile eklenen bend. Yürürlük: 6/3/2007)

        Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası

        Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından

        kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin edilmiş

        alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar

        verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  (Binde 68,31)

        (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 51’nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 09/7/2018) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

        Nispi harçlar (59,30 TL)’den aşağı olamaz.

        2. Maktu harç:

        a) 1’inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin

        1’inci fıkra dışında kalan kararlarında                                                               59,30 TL

        b) (5035 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında        123,60 TL

        c) (5035 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin icranın tehiri kararlarında      97,70 TL

        d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında                         97,70 TL

        e) (7103 sayılı Kanunun 22’nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 27/3/2018)

        Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuculuk yoluyla çözümlenmesi halinde,

        arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda                         59,30 TL

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile

        değişen şekli. Yürürlük: 14/4/2011)

        a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                  292,10 TL

        b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

        c) Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                                             292,10 TL

        d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında   162,10 TL

        e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında  162,10 TL

        f) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K: 2012/168 sayılı

        Kararı ile iptal edilmiştir).

        g) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K: 2012/168 sayılı

        Kararı ile iptal edilmiştir).

        h) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K: 2012/168 sayılı

        Kararı ile iptal edilmiştir).

V-   Keşif Harcı (6009 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük:

        1/8/2010)                                                                                                            419,90 TL

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

B) İcra ve iflas harçları:

1. İcra harçları:

        1. İcraya başvurma harcı                                                                                     59,30 TL

        2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı    59,30 TL

        3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

        a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen

        paralardan                                                                                                      (Yüzde 4,55)

        b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan                             (Yüzde 9,10)

        c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil

        olunan paralardan                                                                                       (Yüzde 11,38)

        d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan                                                                                                      (Yüzde 4,55)

        e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125’inci

        maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan                          (Yüzde 2,27)

        f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

        aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde                       (Yüzde 2,27)

        bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde                             (Yüzde 4,55)

        g) Menkul tesliminde;

        aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde                                           (Yüzde 2,27)

        bb) İcra marifetiyle teslim halinde                                                              (Yüzde 4,55)

        h) (5582 sayılı Kanunun 32’nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

        4. İdare harçları:                                                                                                  40,90 TL

        (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve

        hesap tutulması için)

        5. (7155 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/6/2019)

        7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu alacak tutarı

        üzerinden                                                                                                             (Yüzde 2)

        (Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz.)

II. İflas harçları:

        1. Maktu harç:

        İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı                   97,70 TL

        2. Konunun değeri üzerinden harç:

        a) İflasta paylaşılan para üzerinden                                                             (Yüzde 4,55)

        b) (7101 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 15/3/2018 )

        Konkordatoda;

        aa) Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden                          (Binde 2,27)

        bb) Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para

        üzerinden                                                                                                        (Binde 1,13)

III. Haciz, teslim ve satış harcı: (6009 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 1/8/2010)           139,20 TL

        (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin

        daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

C) Ticaret sicili harçları:

I.     Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a)    Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                  442,50 TL

b)    Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                         1.269,80 TL

c)    Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                   2.861,40 TL

2.    Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a)    Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                  219,20 TL

b)    Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                            314,20 TL

c)    Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                       696,00 TL

3.    Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

       (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a)    Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                  219,20 TL

b)    Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                            314,20 TL

c)    Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                       696,00 TL

4.    Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a)    Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                     85,30 TL

b)    Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                            123,60 TL

c)    Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                       219,20 TL

       Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II.   Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1.    Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir

       kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)     21,60 TL

2.    Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)         72,60 TL

D)   Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a)    İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                    3,10 TL

b)    Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının

       suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                    3,10 TL

c)    Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden

       (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                           8,50 TL

d)    Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden

       (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                           8,50 TL

       Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden

       alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,

muhafaza olunan değer üzerinden:

a)    Bir yıla kadar                                                                                        (Binde 11,38)

b)    Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                                                    (Binde 5,69)

III. Defter tutma harçları:

a)    Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (33,40 TL)’den az olmamak üzere

       deftere kaydolunan değer üzerinden                                                     (Binde 4,55)

b)    Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden       (Binde 4,55)

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  91,10 TL

c)    İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden                                           91,10 TL

IV. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların

konusunu teşkil eden değerler üzerinden                                                    (Binde 4,55)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi

vasiyet senetleri:

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                                                               (Binde 1,13)

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                                                            123,60 TL

(3) SAYILI TARİFE

Vergi Yargısı Harçları

       Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma                 59,30 TL

b) Danıştaya başvurma                                                                                    123,60 TL

c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 6/6/2008)

Danıştay’a temyiz başvurularında                                                                  258,20 TL

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 6/6/2008)       

Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında                                                                                            171,80 TL

II- Nispi harçlar:

a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

       Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (59,30 TL)’den az olmamak üzere (Binde 4,55)

b) Danıştay kararlarında:

       Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (123,60 TL)’den az olmamak üzere                        (Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında                         59,30 TL

b) Danıştay kararlarında                                                                                  123,60 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında       123,60 TL

IV- Suret harçları:

       Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından

       (Fotokopiler dahil)                                                                                                  2,10 TL